Home » Vision and Mission

Vision and Mission

Vision

ပညာရေးဆိုင်ရာ ထူးချွန်သော ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးသည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် မျှော်မှန်းသည်။

Mission

ဆရာအတတ်သင်ဆိုင်ရာ ပညာရေးအတွက် အဆင့်မြင့်မားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်နှင့် ပညာရေးကို အထောက်အကူပေးမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ပေးရန် လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မှတ်ထာားသည်။